خلاصه ی نویسی

خلاصه ی کتاب

 مدیر مدرسه (نوشته ی مرحوم جلال آل احمد)

را در سه تا پنج صفحه بنویسید .

در ذیل یادداشت در قسمت (ادامه دهید ) کلیک کنید و ادامه دهید

لینک به صفحه ی اصلی