واقعه نگاری

واقعه ی اسفناک زلزله بم را به صورت یک خبر دردناک بیان کنید

در ذیل یادداشت در قسمت (ادامه دهید ) کلیک کنید و ادامه دهید

لینک به صفحه ی اصلی